Zaznacz stronę


Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 im. Świętej Rodziny Fundacji na Rzecz Rodziny

Szkoła objęta patronatem naukowym UKSW w Warszawie

Z inicjatywy Rady Rodziców powstał w naszej szkole Fundusz Stypendialny. Zachęcamy wszystkich chętnych do regularnego, nawet symbolicznego wsparcia tych, którzy są w potrzebie. Fundusz jest przeznaczony na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci z rodzin mniej zamożnych. Dobrowolne wpłaty na fundusz powinny odbywać się możliwie regularnie. Pod koniec każdego miesiąca na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców zamieścimy informację o wysokości wpłat i sposobie ich rozdysponowania, nie ujawniając oczywiście nazwisk rodzin, którym pomoc została udzielona. Wpłaty powinny być dokonywane  z tytułem  „Darowizna na fundusz stypendialny szkoły” w sekretariacie lub na konto szkoły „ING BANK ŚLĄSKI O/ BELGRADZKA nr konta 37 1050 1025 1000 0023 2577 3758.

Rada Rodziców