Zaznacz stronę


Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 im. Świętej Rodziny Fundacji na Rzecz Rodziny

Szkoła objęta patronatem naukowym UKSW w Warszawie

Sylwetka absolwenta klasy III
Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 109 im. Świętej Rodziny
Fundacji Na Rzecz Rodziny

1.W zakresie rozwoju intelektualnego:

 1. aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych
 2.  punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz zajęcia dodatkowe
 3.  starannie odrabia prace domowe i sumiennie wypełniać powierzone mu obowiązki
 4.  rozwija swoje zainteresowania
 5.  przygotowuje krótką prezentację na temat podany przez nauczyciela lub na temat własnych zainteresowań
 6. bierze udział w zajęciach dodatkowych, konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą
 7. dostrzega potrzebę uczenia się jako konieczność rozwijania własnych talentów
 8. jest pomysłowy i twórczy

2.W zakresie rozwoju duchowego:

 1. uczestniczy w porannej modlitwie, szkolnych mszach świętych, rekolekcjach i dniach skupienia
 2. właściwie zachowuje się podczas modlitwy
 3. zna zwyczaje związane ze świętami kościelnymi
 4. jest posłuszny decyzjom rodziców i nauczycieli
 5. umie przyznać się do własnych błędów i ponieść konsekwencje swego zachowania- zadośćuczynić
 6. jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka
 7. odróżnia zachowanie dobre od  złego i nie powiela niewłaściwych wzorców zachowania

3.W zakresie rozwoju społecznego:

 1. stosuje zwroty grzecznościowe w codziennych kontaktach  z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 2. zgodnie współpracuje z kolegami
 3. dba o estetykę swojego miejsca pracy i zabawy
 4. szanuje pracę innych
 5. odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach w szkole i poza nią
 6. zauważa potrzeby innych i wspiera osoby potrzebujące pomocy
 7. dba o wspólne przybory, zabawki i pomoce dydaktyczne
 8. stosuje się do panujących w klasie i szkole zasad
 1. W zakresie rozwoju emocjonalnego:
 1. umie nazwać swoje uczucia i wyrażać je we właściwy sposób
 2. stara się być empatycznym
 3. szanuje uczucia innych
 4. nawiązuje kontakt z rówieśnikami i dorosłym

5.W zakresie rozwoju patriotycznego:

 1. zna symbole narodowe swojego kraju
 2. zna daty świąt narodowych
 3. wskazuje na mapie Polskę
 4. aktywnie uczestniczy w szkolnych spotkaniach patriotycznych
 5.  zna kilka ważniejszych legend związanych z historią swojego kraju
 6. umie zaśpiewać kilka pieśni patriotycznych
 7. zna historię swojego miasta
 8. z chęcią poznaje nowe regiony swojego kraju
 9. jest dumnym z tego, że jest Polakiem
 1. W zakresie rozwoju fizycznego:
 1. dba o higienę osobistą
 2. przestrzega higieny spożywania posiłków
 3. zna i korzysta z zasad zdrowego odżywiania się
 4. wie, że przebywanie na świeżym powietrzu korzystnie wpływa na jego zdrowie
 5. chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych
 6. zachowuje odpowiednią postawę ciała podczas siedzenia i stania
 7. rozwija swoją sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych

7.W zakresie rozwoju kulturalnego:

 1. stosuje zwroty grzecznościowe w codziennych kontaktach z innymi
 2. kulturalnie spożywa posiłki
 3. szanuje cudzą własność
 4. ubiera się odpowiednio do okoliczności
 5. umie właściwie zachowywać się podczas mszy, wycieczek, uroczystości szkolnych
 6. zna wybranych (odpowiednich do poziomu nauczania)  przedstawicieli sztuki i literatury
 7. uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę