Zaznacz stronę


Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 im. Świętej Rodziny Fundacji na Rzecz Rodziny

Szkoła objęta patronatem naukowym UKSW w Warszawie

REGULAMIN RADY RODZICÓW
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109
FUNDACJI NA RZECZ RODZINY   IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Rozdział I
Cele i zadania Rady

 

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.   Szkole – należy przez to rozumieć Katolicką Szkołę Podstawową nr 109 Fundacji Na Rzecz Rodziny im. Świętej Rodziny;

2.   Statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły;

3.   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły;

4.   Dyrekcji – należy przez to rozumieć Dyrekcję Szkoły;

5.   przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika Rady;

6.   Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady.

 

§ 2

1. Rada  jako autonomiczny organ statutowy Szkoły jest przedstawicielem wszystkich  rodziców uczniów Szkoły .

2. Rada reprezentuje rodziców w stosunku do organów szkoły i innych organów oświaty ,  podejmując działania zmierzające  do doskonalenia statutowej  działalności Szkoły.

3. Podstawowym celem Rady jest współdziałanie z Dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami uczniów w procesie nauczania, opieki i wychowania

4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

-pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działania na rzecz rozwoju szkoły,

w tym organizowanie wyjazdów integracyjnych i rekolekcyjnych

-zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie

dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór

pedagogiczny stanowisko w sprawach związanych z działalnością szkoły;

-formułowanie opinii w sprawach przewidywanych przepisami prawa oświatowego oraz statutu;

-współpracę z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

-pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez organizowanych przez szkołę,

-podejmowanie inicjatyw będących promocją Szkoły w środowisku lokalnym.

 

Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 3

1. W skład rady wchodzi po minimum trzech przedstawicieli rodziców z każdej klasy.

2. Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera:

przewodniczącego

wiceprzewodniczącego

sekretarza

skarbnika,

którzy stanowią Prezydium Rady.

Skład Prezydium może być poszerzony do 7  osób.

3. Rada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną.

4. Rada ogłasza całej społeczności szkolnej wybrany w drodze tajnego głosowania skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

5. Pierwsze zebranie Rady prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Rady.

 

§ 4

1. Podstawowym organem organizacyjnym Rady jest Walne Zebranie Rodziców Klasy. Walne Zebranie Rodziców Klasy wybiera minimum 3 osobową reprezentację klasy do Rady Rodziców

2. Wybory reprezentantów klasy do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy na początku każdego roku szkolnego

3. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Zebranie Rodziców uczniów oddziału szkolnego

4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i rozpoczyna się po wyborach klasowych na pierwszym zebraniu z rodzicami, nie później niż 1 października danego roku.

§ 5

1.   Rada działa poprzez zebranie plenarne zgodnie z ich kompetencjami oraz zebrania kolegialnych organów wewnętrznych Rady

2.   Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 6 razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września każdego roku szkolnego.

3.   Zebranie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1  członków Rady  lub Dyrekcji .

4.   O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady telefonicznie bądź mailowo, co najmniej 4 dni przed planowanym terminem zebrania.

5.   W wypadku dobrowolnej rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji Przewodniczący Rady decyduje o możliwości i sposobie powołania nowego członka.

6.   W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

7.   Uchwały rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy liczby członków.

8.   Uchwały Rady Rodziców są  wiążące dla wszystkich rodzin i są podawane do

ich wiadomości w przeciągu tygodnia od daty ich uchwalenia.

9.   W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą

brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

§ 6

1.    Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz statut szkoły.

2.   Ponadto do kompetencji Rady należy w szczególności:

-wybór przedstawicieli rodziców szkoły do ciał przedstawicielskich, w których przepisy oświatowe przewidują udział przedstawicieli rodziców szkoły;

-uzupełnienie składu Prezydium;

-uchwalenie corocznego preliminarza wydatków Rady lub jego zmian;

-zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady, po zbadaniu sprawozdania przez komisje Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie;

-uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców szkoły;

-powoływanie stałych lub doraźnych komisji Rady dla wykonania określonych zadań.

§ 7

1.   Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust. 2.

2.   Do podstawowych zadań Prezydium należy:

-bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami, w tymgospodarką finansową Rady;

-realizacji preliminarza Rady;

-nadzór nad pracami komisji;

3. Prezydium  reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrekcji, Fundacji i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.

4.  W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują  dwaj członkowie Prezydium: przewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik lub wiceprzewodniczący (reprezentacja łączna).

§ 8

1.   Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2.   Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady a w szczególności:

-opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie;

-dokonywanie podziału zadań i obowiązków wiceprzewodniczącego i pozostałych członków prezydium;

-określenie zadań komisji stałych i doraźnych;

-przedstawienie opinii i postulatów rady wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej;

-reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

3.   Zadaniem sekretarza jest:

-opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją;

-organizowanie przygotowania  prac i zebrań Prezydium Rady;

-nadzorowanie terminowości prac komisji, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań (protokoły) oraz zapewnienie jej przechowywania.

4.   Zadaniem Skarbnika jest:

-prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w  szczególności wypełniania obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;

-koordynacja prac skarbników rad klasowych w odniesieniu do Rady.

5.   Zadaniem Komisji rewizyjnej jest:

-czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności obejmowanie kontrolą w zakresie zgodności regulaminu i uchwał Rady;

-kontrolowanie działalności ogniw na wyraźne żądanie dyrektora, rodziców lub organu nadzorującego szkołę, a także działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami;

-przedkładanie protokołów pokontrolnych i rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami Prezydium i Radzie.

6.   Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoją pracę społecznie.

7.   W przypadku rezygnacji lub odwołania przewodniczącego albo innego członka Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na zwolnione miejsce.

§ 9

1.  Rada i prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności oraz uchwały w formie protokołu.

2.      Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział IV

Zasady współpracy Rady Rodziców z Dyrekcją i innymi organami szkoły

§ 10

1.  Rada ma prawo do uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktyki Szkoły – art. 54 USO;

2.  Rada ma prawo do składania do Dyrekcji oraz do Fundacji opinii i wniosków dotyczących wszystkich spraw szkoły – art. 54 USO;

3. . Rada Rodziców ma prawo do udziału swoich przedstawicieli w pracach komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły – art. 38a ust.5 USO;

4. . Rada Rodziców ma prawo  do wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz oceny pracy dyrektora  – art. 6a Ustawa Karta Nauczyciela;

5. . Rada Rodziców ma prawo  do opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się przez niego o awans zawodowy na wyższy stopień –

art. 9c Ustawa Karta Nauczyciela

6. . Rada Rodziców ma prawo do opiniowania szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania – art. 22a USO

7. . Rada Rodziców wyraża opinię na temat podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub organizacje – art. 56 USO

8.  Rada Rodziców ma prawo zwrócić się do Dyrekcji o:

– bilans otwarcia i zamknięcia roku szkolnego obejmujący sprawy kadrowe, finansowe, lokalowo-organizacyjne Szkoły;

– zorganizowanie spotkania z Prezesem i/lub Zarządem Fundacji Na Rzecz Rodziny

9. Dyrekcja szkoły bierze udział w planowych zebraniach Rady Rodziców.

10. Dyrekcja zobowiązana jest do udzielania odpowiedzi (jeśli zostanie sformułowana taka potrzeba – odpowiedzi pisemnej) na zadane przez Radę pytania dotyczące życia Szkoły. Odpowiedz taka powinna zostać udzielona w ciągu tygodnia, nie później jednak niż na następnym zebraniu Rady.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§ 11

1. Rada ma prawo do gromadzenia własnych funduszy – art.54 ust.8 USO

Źródłem funduszy Rady są:

-dobrowolne składki rodziców Szkoły,

-darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,

-dochody z innych źródeł.

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie wspieranie rodzin poprzez dofinansowywanie wyjazdów integracyjnych i rekolekcyjnych

3. Fundusze, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

-Dyrekcja Szkoły,

-wychowawcy klas, nauczyciele

-rodzice

§ 12

1.   Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane.

2.   W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

3.   W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

§ 13

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.)

§ 14

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.