Zaznacz stronę

Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109
Fundacji na Rzecz Rodziny
im. Świętej Rodziny

Szkoła objęta patronatem naukowym UKSW w Warszawie

XX lecie Szkoły 1997-2017

Sylwetka absolwenta
Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 109 im. Świętej Rodziny
Fundacji Na Rzecz Rodziny

1. Rozwój intelektualny

Uczeń:

– potrafi się skutecznie uczyć

– potrafi poszukiwać źródeł informacji i wykorzystywać wiedzę w praktyce

– potrafi logicznie myśleć

– potrafi poprawnie formułować swoje wypowiedzi

– potrafi twórczo i samodzielnie myśleć

– potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwija

 

2. Rozwój duchowy

Uczeń:

– zna naukę Kościoła Katolickiego w wymiarze właściwym dla danego etapu kształcenia

– stara się postępować zgodnie z wartościami chrześcijańskimi

– utrzymuje kontakt z Bogiem poprzez modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej, rekolekcjach

– korzysta z wielkich darów, jakimi są sakramenty Pojednania i Eucharystii

– potrafi odróżnić dobro od zła

– jest tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów

– szanuje drugiego człowieka bez względu na jego pozycję materialną, przekonania itp.

– zna i docenia wartość rodziny oraz pielęgnowanych w niej postaw (np. odpowiedzialność, miłość, poświęcenie, umiejętność przebaczania, zrozumienie, szacunek)

– jest wrażliwy na potrzeby ludzi chorych, biednych i samotnych

 

3. Rozwój społeczny

Uczeń:

–  bierze odpowiedzialność za swoje czyny i dobro wspólne

– bezinteresownie pomaga innym

– angażuje się w działania na rzecz innych

– potrafi pracować w grupie

– odnosi się z szacunkiem do dorosłych i  rówieśników

– wspiera i otacza opieką młodszych

– zachowuje się kulturalnie (np. używa form grzecznościowych)

– dba o własny, estetyczny wygląd oraz ład i porządek wokół siebie

 

4. Rozwój emocjonalny

Uczeń:

– odczuwa i okazuje empatię

– potrafi umiejętnie wyrażać swoje uczucia, zarówno pozytywne jak i negatywne

– stara się dokonywać racjonalnej oceny sytuacji i reagować odpowiednio do sytuacji

– posiada umiejętność  nawiązywania właściwego kontaktu z innymi ludźmi

 

5. Rozwój patriotyczny

Uczeń:

– interesuje się historią, tradycją i kulturą ojczystą

– aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym

– szanuje symbole narodowe i religijne

– wykazuje się postawą patriotyczną i obywatelską

 

6. Rozwój fizyczny

Uczeń:

– dba  o swój rozwój fizyczny

– rozwija swoje zainteresowania sportowe

– aktywnie i bezpiecznie spędza czas wolny

– prezentuje postawę współzawodnictwa zamiast rywalizacji (postawę prowadzącą do pozytywnego przyjmowania sukcesów i porażek)

– stara się stosować wzorzec sportowej postawy, cechującej się gotowością do pojednania i przebaczania urazów

– systematycznie trenuje

 

7. Rozwój kulturalny

Uczeń:

– zna i rozwija swoje zainteresowania dorobkiem kulturalnym narodu

– uczestniczy w wystawach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, itp.

– prezentuje swoje prace i osiągnięcia

– rozwija swoje talenty i zainteresowania także poza szkołą